Select Page

Republička agencija za telekomunikacije (Ratel) danas je predstavila godišnju publikaciju „Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji za 2008. godinu“.

Izvor: Mikro

Ukupan broj pretplatnika fiksne telefonije je u 2008. godini dostigao 3.084.872, što predstavlja udeo od 41,14%, uz stepen digitalizacije od 95,52%. Ukupan prihod od usluga fiksne telefonije bio je 413 miliona evra.„Ukupan prihod na tržištu telekomunikacija Republike Srbije je u 2008. godini iznosio 1.611 miliona evra, za 9% više nego u 2007. Učešće sektora telekomunikacija u bruto domaćem proizvodu je 4,87%, što predstavlja porast od 15% u odnosu na 2007. Najveći prihod je ostvaren u mobilnoj telefoniji, 61% od ukupnog prihoda. Na drugom mestu je fiksna telefonija sa 25% udela“, izjavio je dr Milan Janković, izvršni direktor RATEL-a.

Ukupan broj pretplatnika mobilne telefonije je u 2008. godini dostigao 9.618.767, što predstavlja udeo od 128,27%. Ukupan prihod od usluga mobilne telefonije je bio 980,45 miliona evra, uz 240,27 miliona evra investicija u mobilne mreže u 2008. Treba naglasiti i da se broj pretplatnika 3G mreže skoro utrostručio u odnosu na 2007. godinu i dostigao cifru od 750.026.

Usluge kablovske distribucije radio i televizijskog programa trenutno u Srbiji pružaju 74 dobavljača, koji su u 2008. ostvarili ukupan prihod od 60,7 miliona evra. Broj pretplatnika KDS usluga je 860.787, uz značajan porast od 11% u poređenju sa 2007. Pri tom, u poslednje dve godine preovlađuje upotreba hibridnih mreža, što utiče na porast kvaliteta usluge kablovske distribucije.

Broj registrovanih dobavljača Interneta u Republici Srbiji je 197, a broj pretplatnika 1.619.711, što predstavlja učešće od 21,6%. Ukupan prihod od pružanja usluga Interneta je dostigao 107,58 miliona evra. Uočava se da tehnologije koje obezbeđuju širokopojasni pristup beleže stalni rast (pre svega ADSL i kablovski modem). Takođe je interesantan pristup Internetu preko mobilne mreže treće generacije, 3G.

Praćenje stanja na tržištu telekomunikacija uključuje i analizu stepena slobodne konkurencije. Tržište mobilne telefonije, sa jednim domaćim i dva inostrana operatora, je potpuno slobodno. U cilju liberalizacije tržišta fiksne telefonije, sprovedena je procedura javnog nadmetanja za fiksni bežični pristup (FWA) za teritoriju Republike Srbije u CDMA tehnologiji, gde se prijavilo 8 potencijalnih ponuđača za 2 licence. Licence su 17. juna dodeljene preduzećima „Telekom Srbija“ i Media Works, uz obavezu da počnu sa pružanjem komercijalnih usluga u roku od šest meseci po dobijanju licence.

„Od ubrzanog razvoja širokopojasnog pristupa i, pre svega, e-servisa očekuje se da omoguće brži razvoj privrede i otvaranje novih radnih mesta, pa će ta oblast informaciono-komunikacionih tehnologija biti među prioritetima Republičke agencije za telekomunikacije“, izjavio je profesor Jovan Radunović, predsednik Upravnog odbora Ratela.